kamilka88

550 tekstów – auto­rem jest ka­mil­ka88.

Cza­sem bra­kuje nam siły, tak po prostu.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 września 2016, 16:35

Ludzie różnie reagują, bo każdy ma ja­kiś plan, jak nie dla siebie to dla in­nych, a jak on już się im nie zgadza, to reagują jak reagują.. 

myśl • 21 sierpnia 2016, 23:34

Nie do­pat­rujmy się zła w in­nych. Po pros­tu obserwujmy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 lipca 2016, 18:53

Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich "przep­raszam" uważam za mało prawdziwe. 

myśl • 2 lipca 2016, 20:18

Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło. 

myśl • 30 czerwca 2016, 11:32

Trze­ba zaak­cepto­wać to, że nie zaw­sze będzie się w pla­nach in­nych osób. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 czerwca 2016, 23:25

Cza­sem człowiek mu­si odejść z da­la od in­nych ludzi, od te­go całego zgiełku, by od­kryć sa­mego siebie, bez pod­szeptów, rozmów z in­ny­mi... To czas by pos­ta­wić na roz­mowę z włas­nym "ja" bez kreac­ji te­go świata. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 czerwca 2016, 23:20

Nig­dy nie chcę tra­cić mo­jej rodziny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 czerwca 2016, 22:49

Żeby wie­dza mogła nas uszczęśli­wić, trze­ba ją za­mienić w mądrość. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 czerwca 2016, 18:27

Każde "ja" stworzo­ne jest przez wszys­tkie na­pot­ka­ne nam osoby 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 czerwca 2016, 20:51

kamilka88

Pięknie jest patrzeć oczami , jeszcze piękniej duszą.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kamilka88

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 września 2016, 22:26Cris sko­men­to­wał tek­st Czasem bra­kuje nam siły, [...]

27 lipca 2016, 19:16Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Nie do­pat­rujmy się zła [...]

17 lipca 2016, 06:02Cris sko­men­to­wał tek­st Nie do­pat­rujmy się zła [...]

9 lipca 2016, 22:01danioł sko­men­to­wał tek­st Nie do­pat­rujmy się zła [...]

9 lipca 2016, 19:03Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie do­pat­rujmy się zła [...]

30 czerwca 2016, 23:20granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Trzeba zaak­cepto­wać to, że [...]

30 czerwca 2016, 16:56Déchirer sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek [...]

30 czerwca 2016, 06:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Trzeba zaak­cepto­wać to, że [...]

30 czerwca 2016, 00:55Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Trzeba zaak­cepto­wać to, że [...]

27 czerwca 2016, 23:26Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czasem człowiek­mu­si odejść z [...]